شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :question:
  Question
  Question
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :square:
  Square
  Square
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :no1:
  No1
  No1
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • Troll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :why:
  Why
  Why
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • Football
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :201:
  20
  20
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :police:
  Police
  Police
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :f015:
  F015
  F015
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :288:
  288
  288
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :office:
  Office
  Office
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :show:
  Show
  Show
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :book:
  Book
  Book
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :business:
  Business
  Business
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :really:
  Really
  Really
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :good:
  Good
  Good
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :console:
  Console
  Console
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :band:
  Band
  Band
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :box:
  Box
  Box
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :split:
  Split
  Split
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :char:
  Char
  Char
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :music:
  Music
  Music
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :X:
  X
  X
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • Mafia
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • Cartoon
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • Generic
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :eno:
  eno
  eno
 • :299:
  299
  299
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :308:
  308
  308
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان