شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :score:
  Score
  Score
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :square:
  Square
  Square
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :question:
  Question
  Question
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • Troll
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :why:
  Why
  Why
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • Football
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :201:
  20
  20
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :police:
  Police
  Police
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :show:
  Show
  Show
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :book:
  Book
  Book
 • :really:
  Really
  Really
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :business:
  Business
  Business
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :split:
  Split
  Split
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :f015:
  F015
  F015
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :band:
  Band
  Band
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :288:
  288
  288
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :console:
  Console
  Console
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :box:
  Box
  Box
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :good:
  Good
  Good
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :X:
  X
  X
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eno:
  eno
  eno
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :299:
  299
  299
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :star:
  Star
  Star
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان