شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :square:
  Square
  Square
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :question:
  Question
  Question
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • Troll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :why:
  Why
  Why
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :06:
  06
  06
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :201:
  20
  20
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :really:
  Really
  Really
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :char:
  Char
  Char
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :police:
  Police
  Police
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :band:
  Band
  Band
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :OK:
  OK
  OK
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :book:
  Book
  Book
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :office:
  Office
  Office
 • :f015:
  F015
  F015
 • :show:
  Show
  Show
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :split:
  Split
  Split
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :288:
  288
  288
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :good:
  Good
  Good
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :box:
  Box
  Box
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :king:
  King
  King
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :X:
  X
  X
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • Generic
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :star2:
  Star
  Star
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :299:
  299
  299
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :eno:
  eno
  eno
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان