شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :question:
  Question
  Question
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :square:
  Square
  Square
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :why:
  Why
  Why
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :ir:
  ir
  ir
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :f015:
  F015
  F015
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :288:
  288
  288
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :char:
  Char
  Char
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :music:
  Music
  Music
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :police:
  Police
  Police
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :split:
  Split
  Split
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :OK:
  OK
  OK
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :really:
  Really
  Really
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :office:
  Office
  Office
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :show:
  Show
  Show
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :book:
  Book
  Book
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :business:
  Business
  Business
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :band:
  Band
  Band
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :console:
  Console
  Console
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :box:
  Box
  Box
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :X:
  X
  X
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :date:
  Date
  Date
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • Generic
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :308:
  308
  308
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :299:
  299
  299
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :eno:
  eno
  eno
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان