شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :no2:
  No2
  No2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :square:
  Square
  Square
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :question:
  Question
  Question
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :down:
  Down
  Down
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • Troll
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :why:
  Why
  Why
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • Football
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :201:
  20
  20
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :OK:
  OK
  OK
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :book:
  Book
  Book
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :office:
  Office
  Office
 • :really:
  Really
  Really
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :business:
  Business
  Business
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :split:
  Split
  Split
 • :band:
  Band
  Band
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :console:
  Console
  Console
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :f015:
  F015
  F015
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :box:
  Box
  Box
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :288:
  288
  288
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :good:
  Good
  Good
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • Generic
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :308:
  308
  308
 • :star:
  Star
  Star
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :299:
  299
  299
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان