شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :down:
  Down
  Down
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :square:
  Square
  Square
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :question:
  Question
  Question
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • Troll
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :why:
  Why
  Why
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • Football
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :201:
  20
  20
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :ir:
  ir
  ir
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :06:
  06
  06
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :really:
  Really
  Really
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :police:
  Police
  Police
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :band:
  Band
  Band
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :show:
  Show
  Show
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :book:
  Book
  Book
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :business:
  Business
  Business
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :f015:
  F015
  F015
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :split:
  Split
  Split
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :288:
  288
  288
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :console:
  Console
  Console
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :box:
  Box
  Box
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :good:
  Good
  Good
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :X:
  X
  X
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :director:
  Director
  Director
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :death:
  Death
  Death
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :date:
  Date
  Date
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • Mafia
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • Cartoon
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • Generic
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :star:
  Star
  Star
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :what:
  What
  What
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :308:
  308
  308
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :299:
  299
  299
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :eno:
  eno
  eno
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان