شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :question:
  Question
  Question
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :square:
  Square
  Square
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • Troll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :why:
  Why
  Why
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • Football
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :201:
  20
  20
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :06:
  06
  06
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :f015:
  F015
  F015
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :288:
  288
  288
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :really:
  Really
  Really
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :split:
  Split
  Split
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :char:
  Char
  Char
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :music:
  Music
  Music
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :181:
  181
  181
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :band:
  Band
  Band
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :book:
  Book
  Book
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :office:
  Office
  Office
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :business:
  Business
  Business
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :console:
  Console
  Console
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :box:
  Box
  Box
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :help:
  Help
  Help
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • Generic
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :eno:
  eno
  eno
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :star:
  Star
  Star
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان