شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :question:
  Question
  Question
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :square:
  Square
  Square
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • Troll
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :why:
  Why
  Why
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • Football
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :06:
  06
  06
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :201:
  20
  20
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :split:
  Split
  Split
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :console:
  Console
  Console
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :box:
  Box
  Box
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :f015:
  F015
  F015
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :288:
  288
  288
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :really:
  Really
  Really
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :good:
  Good
  Good
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :music:
  Music
  Music
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :char:
  Char
  Char
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :police:
  Police
  Police
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :OK:
  OK
  OK
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :band:
  Band
  Band
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :office:
  Office
  Office
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :show:
  Show
  Show
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :book:
  Book
  Book
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :business:
  Business
  Business
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :X:
  X
  X
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • Generic
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :299:
  299
  299
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان