شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :square:
  Square
  Square
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :question:
  Question
  Question
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • Troll
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :why:
  Why
  Why
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • Football
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :201:
  20
  20
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :ir:
  ir
  ir
 • :German:
  German
  German
 • :06:
  06
  06
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :band:
  Band
  Band
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :OK:
  OK
  OK
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :show:
  Show
  Show
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :book:
  Book
  Book
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :office:
  Office
  Office
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :business:
  Business
  Business
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :split:
  Split
  Split
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :console:
  Console
  Console
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :f015:
  F015
  F015
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :box:
  Box
  Box
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :really:
  Really
  Really
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :288:
  288
  288
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :good:
  Good
  Good
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :date:
  Date
  Date
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • Mafia
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • Cartoon
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • Generic
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :what:
  What
  What
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :308:
  308
  308
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :299:
  299
  299
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان