شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :score:
  Score
  Score
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :school:
  School
  School
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :question:
  Question
  Question
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :down:
  Down
  Down
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :square:
  Square
  Square
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :running:
  Running
  Running
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • Troll
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :why:
  Why
  Why
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • Football
 • :201:
  20
  20
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ir:
  ir
  ir
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :06:
  06
  06
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :04:
  04
  04
 • :England:
  England
  England
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :police:
  Police
  Police
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :OK:
  OK
  OK
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :split:
  Split
  Split
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :office:
  Office
  Office
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :show:
  Show
  Show
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :book:
  Book
  Book
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :really:
  Really
  Really
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :console:
  Console
  Console
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :band:
  Band
  Band
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :f015:
  F015
  F015
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :288:
  288
  288
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :good:
  Good
  Good
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :char:
  Char
  Char
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :music:
  Music
  Music
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :X:
  X
  X
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • Generic
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :star2:
  Star
  Star
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :star:
  Star
  Star
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :eno:
  eno
  eno
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :what:
  What
  What
 • :308:
  308
  308
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :299:
  299
  299
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان