شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :square:
  Square
  Square
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :question:
  Question
  Question
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • Troll
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :why:
  Why
  Why
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • Football
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :201:
  20
  20
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :ir:
  ir
  ir
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :06:
  06
  06
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :good:
  Good
  Good
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :love:
  Love
  Love
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :show:
  Show
  Show
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :book:
  Book
  Book
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :office:
  Office
  Office
 • :really:
  Really
  Really
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :king:
  King
  King
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :split:
  Split
  Split
 • :band:
  Band
  Band
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :console:
  Console
  Console
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :f015:
  F015
  F015
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :288:
  288
  288
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :X:
  X
  X
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • Mafia
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • Cartoon
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • Generic
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :308:
  308
  308
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :299:
  299
  299
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان