شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :square:
  Square
  Square
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :question:
  Question
  Question
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • Troll
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :no:
  No
  No
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :why:
  Why
  Why
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • Football
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :201:
  20
  20
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :04:
  04
  04
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :console:
  Console
  Console
 • :288:
  288
  288
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :box:
  Box
  Box
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :181:
  181
  181
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :really:
  Really
  Really
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :band:
  Band
  Band
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :char:
  Char
  Char
 • :split:
  Split
  Split
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :music:
  Music
  Music
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :police:
  Police
  Police
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :office:
  Office
  Office
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :military:
  Military
  Military
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :business:
  Business
  Business
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :f015:
  F015
  F015
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :X:
  X
  X
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • Generic
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :star:
  Star
  Star
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :308:
  308
  308
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :299:
  299
  299
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان