شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :square:
  Square
  Square
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :question:
  Question
  Question
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • Troll
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :why:
  Why
  Why
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • Football
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :201:
  20
  20
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :German:
  German
  German
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :06:
  06
  06
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :04:
  04
  04
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :console:
  Console
  Console
 • :288:
  288
  288
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :good:
  Good
  Good
 • :box:
  Box
  Box
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :really:
  Really
  Really
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :music:
  Music
  Music
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :char:
  Char
  Char
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :police:
  Police
  Police
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :OK:
  OK
  OK
 • :split:
  Split
  Split
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :band:
  Band
  Band
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :office:
  Office
  Office
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :business:
  Business
  Business
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :f015:
  F015
  F015
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :X:
  X
  X
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • Generic
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :star:
  Star
  Star
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :what:
  What
  What
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :eno:
  eno
  eno
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :308:
  308
  308
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :299:
  299
  299
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان