شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :down:
  Down
  Down
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :square:
  Square
  Square
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :no2:
  No2
  No2
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :no1:
  No1
  No1
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :question:
  Question
  Question
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • Troll
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :why:
  Why
  Why
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • Football
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :201:
  20
  20
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :ir:
  ir
  ir
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :06:
  06
  06
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :04:
  04
  04
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :business:
  Business
  Business
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :288:
  288
  288
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :good:
  Good
  Good
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :console:
  Console
  Console
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :love:
  Love
  Love
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :181:
  181
  181
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :split:
  Split
  Split
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :box:
  Box
  Box
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :king:
  King
  King
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :really:
  Really
  Really
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :band:
  Band
  Band
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :police:
  Police
  Police
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :show:
  Show
  Show
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :f015:
  F015
  F015
 • :book:
  Book
  Book
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :office:
  Office
  Office
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :X:
  X
  X
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • Generic
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :star2:
  Star
  Star
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :star:
  Star
  Star
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :72:
  72
  72
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :what:
  What
  What
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :308:
  308
  308
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :eno:
  eno
  eno
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :299:
  299
  299
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان