شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :square:
  Square
  Square
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :question:
  Question
  Question
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • Troll
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :why:
  Why
  Why
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • Football
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :201:
  20
  20
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :German:
  German
  German
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :181:
  181
  181
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :char:
  Char
  Char
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :music:
  Music
  Music
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :OK:
  OK
  OK
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :really:
  Really
  Really
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :show:
  Show
  Show
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :book:
  Book
  Book
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :office:
  Office
  Office
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :business:
  Business
  Business
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :band:
  Band
  Band
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :console:
  Console
  Console
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :box:
  Box
  Box
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :split:
  Split
  Split
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :f015:
  F015
  F015
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :288:
  288
  288
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :good:
  Good
  Good
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :X:
  X
  X
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • Mafia
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • Cartoon
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • Generic
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :star2:
  Star
  Star
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :eno:
  eno
  eno
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :308:
  308
  308
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :299:
  299
  299
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان