شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :square:
  Square
  Square
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :question:
  Question
  Question
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • Troll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :why:
  Why
  Why
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • Football
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :France:
  France
  France
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :006:
  006
  006
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :201:
  20
  20
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :06:
  06
  06
 • :German:
  German
  German
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :288:
  288
  288
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :office:
  Office
  Office
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :show:
  Show
  Show
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :book:
  Book
  Book
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :good:
  Good
  Good
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :business:
  Business
  Business
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :console:
  Console
  Console
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :box:
  Box
  Box
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :really:
  Really
  Really
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :band:
  Band
  Band
 • :split:
  Split
  Split
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :char:
  Char
  Char
 • :music:
  Music
  Music
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :police:
  Police
  Police
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :OK:
  OK
  OK
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :X:
  X
  X
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • Mafia
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • Cartoon
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • Generic
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :eno:
  eno
  eno
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :star2:
  Star
  Star
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :308:
  308
  308
 • :star:
  Star
  Star
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :299:
  299
  299
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان