شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a107:
  A107
  A107
 • :a108:
  A108
  A108
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :question:
  Question
  Question
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :square:
  Square
  Square
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • Troll
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :why:
  Why
  Why
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • Football
 • :04:
  04
  04
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :201:
  20
  20
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :German:
  German
  German
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :ir:
  ir
  ir
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :France:
  France
  France
 • :06:
  06
  06
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :f015:
  F015
  F015
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :console:
  Console
  Console
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :288:
  288
  288
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :box:
  Box
  Box
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :good:
  Good
  Good
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :really:
  Really
  Really
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :char:
  Char
  Char
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :music:
  Music
  Music
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :police:
  Police
  Police
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :OK:
  OK
  OK
 • :split:
  Split
  Split
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :band:
  Band
  Band
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :office:
  Office
  Office
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :show:
  Show
  Show
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :military:
  Military
  Military
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :business:
  Business
  Business
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :X:
  X
  X
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • Mafia
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • Cartoon
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :african:
  African
  African
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • Generic
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :299:
  299
  299
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :star:
  Star
  Star
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :what:
  What
  What
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :308:
  308
  308
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :eno:
  eno
  eno
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان