شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :65:
  65
  65
 • :-"
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :question:
  Question
  Question
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :square:
  Square
  Square
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • Troll
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :why:
  Why
  Why
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • Football
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :04:
  04
  04
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :201:
  20
  20
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :ir:
  ir
  ir
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :06:
  06
  06
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :f015:
  F015
  F015
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :music:
  Music
  Music
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :char:
  Char
  Char
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :police:
  Police
  Police
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :288:
  288
  288
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :OK:
  OK
  OK
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :good:
  Good
  Good
 • :split:
  Split
  Split
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :office:
  Office
  Office
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :show:
  Show
  Show
 • :book:
  Book
  Book
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :business:
  Business
  Business
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :console:
  Console
  Console
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :box:
  Box
  Box
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :really:
  Really
  Really
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :band:
  Band
  Band
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :death:
  Death
  Death
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :X:
  X
  X
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :date:
  Date
  Date
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • Mafia
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • Cartoon
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • Generic
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :308:
  308
  308
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :what:
  What
  What
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :299:
  299
  299
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :eno:
  eno
  eno
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :star:
  Star
  Star
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان