شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Apple
 • :a1:
  A1
  A1
 • :a44:
  A44
  A44
 • :a12:
  A12
  A12
 • :a2:
  A2
  A2
 • :a7:
  A7
  A7
 • :a19:
  A19
  A19
 • :a8:
  A8
  A8
 • :a91:
  A91
  A91
 • :a17:
  A17
  A17
 • :a10:
  A10
  A10
 • :a90:
  A90
  A90
 • :a92:
  A92
  A92
 • :a29:
  A29
  A29
 • :a66:
  A66
  A66
 • :a65:
  A65
  A65
 • :a67:
  A67
  A67
 • :a84:
  A84
  A84
 • :a85:
  A85
  A85
 • :a9:
  A9
  A9
 • :a57:
  A57
  A57
 • :a27:
  A27
  A27
 • :a26:
  A26
  A26
 • :a24:
  A24
  A24
 • :a3:
  A3
  A3
 • :a102:
  A102
  A102
 • :a55:
  A55
  A55
 • :a62:
  A62
  A62
 • :a48:
  A48
  A48
 • :a33:
  A33
  A33
 • :a22:
  A22
  A22
 • :a34:
  A34
  A34
 • :a21:
  A21
  A21
 • :a42:
  A42
  A42
 • :a94:
  A94
  A94
 • :a93:
  A93
  A93
 • :a95:
  A95
  A95
 • :a96:
  A96
  A96
 • :a58:
  A58
  A58
 • :a15:
  A15
  A15
 • :a47:
  A47
  A47
 • :a36:
  A36
  A36
 • :a68:
  A68
  A68
 • :a100:
  A100
  A100
 • :a25:
  A25
  A25
 • :a14:
  A14
  A14
 • :a46:
  A46
  A46
 • :a35:
  A35
  A35
 • :a99:
  A99
  A99
 • :a56:
  A56
  A56
 • :a45:
  A45
  A45
 • :a77:
  A77
  A77
 • :a109:
  A109
  A109
 • :a98:
  A98
  A98
 • :a23:
  A23
  A23
 • :a87:
  A87
  A87
 • :a76:
  A76
  A76
 • :a97:
  A97
  A97
 • :a54:
  A54
  A54
 • :a43:
  A43
  A43
 • :a75:
  A75
  A75
 • :a32:
  A32
  A32
 • :a64:
  A64
  A64
 • :a53:
  A53
  A53
 • :a74:
  A74
  A74
 • :a31:
  A31
  A31
 • :a63:
  A63
  A63
 • :a20:
  A20
  A20
 • :a52:
  A52
  A52
 • :a41:
  A41
  A41
 • :a73:
  A73
  A73
 • :a30:
  A30
  A30
 • :a51:
  A51
  A51
 • :a6:
  A6
  A6
 • :a40:
  A40
  A40
 • :a72:
  A72
  A72
 • :a104:
  A104
  A104
 • :a61:
  A61
  A61
 • :a50:
  A50
  A50
 • :a5:
  A5
  A5
 • :a39:
  A39
  A39
 • :a71:
  A71
  A71
 • :a103:
  A103
  A103
 • :a28:
  A28
  A28
 • :a60:
  A60
  A60
 • :a49:
  A49
  A49
 • :a4:
  A4
  A4
 • :a38:
  A38
  A38
 • :a70:
  A70
  A70
 • :a59:
  A59
  A59
 • :a16:
  A16
  A16
 • :a37:
  A37
  A37
 • :a69:
  A69
  A69
 • :a88:
  A88
  A88
 • :a89:
  A89
  A89
 • :a86:
  A86
  A86
 • :a82:
  A82
  A82
 • :a83:
  A83
  A83
 • :a80:
  A80
  A80
 • :a81:
  A81
  A81
 • :a79:
  A79
  A79
 • :a78:
  A78
  A78
 • :a18:
  A18
  A18
 • :a106:
  A106
  A106
 • :a105:
  A105
  A105
 • :a101:
  A101
  A101
 • :a108:
  A108
  A108
 • :a107:
  A107
  A107
 • Yahoo
 • :1:
  1
  1
 • :2:
  2
  2
 • :3:
  3
  3
 • :4:
  4
  4
 • :5:
  5
  5
 • :6:
  6
  6
 • :-/
  7
  7
 • :8:
  8
  8
 • :9:
  9
  9
 • :10:
  10
  10
 • :11:
  11
  11
 • :12:
  12
  12
 • :13:
  13
  13
 • :14:
  14
  14
 • :15:
  15
  15
 • :16:
  16
  16
 • :17:
  17
  17
 • :46:
  46
  46
 • :19:
  19
  19
 • :20:
  20
  20
 • :21:
  21
  21
 • :22:
  22
  22
 • :23:
  23
  23
 • :24:
  24
  24
 • :62:
  62
  62
 • :53:
  53
  53
 • :2722:
  27
  27
 • |-)
  28
  28
 • :29:
  29
  29
 • :39:
  39
  39
 • :3221:
  31
  31
 • :3222:
  32
  32
 • :33:
  33
  33
 • :o)
  34
  34
 • :33335:
  35
  35
 • :3336:
  36
  36
 • :37:
  37
  37
 • :38333:
  38
  38
 • :3330:
  30
  30
 • :40:
  40
  40
 • :3341:
  41
  41
 • :4332:
  42
  42
 • :43:
  43
  43
 • :^o
  44
  44
 • :45:
  45
  45
 • :1118:
  18
  18
 • :47:
  47
  47
 • <):)
  48
  48
 • :@)
  49
  49
 • :530:
  50
  50
 • :(|)
  51
  51
 • ~:>
  52
  52
 • :26:
  26
  26
 • %%-
  54
  54
 • **==
  55
  55
 • (~~)
  56
  56
 • ~o)
  57
  57
 • *-:)
  58
  58
 • 8-x
  59
  59
 • =:)
  60
  60
 • >-)
  61
  61
 • :25:
  25
  25
 • :633:
  63
  63
 • $-)
  64
  64
 • :-"
  65
  65
 • :65:
  65
  65
 • :636:
  66
  66
 • :)>-
  67
  67
 • [-x
  68
  68
 • :3363:
  69
  69
 • >:/
  70
  70
 • :71:
  71
  71
 • o->
  72
  72
 • o=>
  73
  73
 • o-+
  74
  74
 • (%)
  75
  75
 • :-@
  76
  76
 • ^:)^
  77
  77
 • :-j
  78
  78
 • (*)
  79
  79
 • :13janelle:
  13janelle
  13janelle
 • :16gaya:
  16gaya
  16gaya
 • :)
  1
  1
 • :1005:
  100
  100
 • :-c
  101
  101
 • :1052:
  102
  102
 • :-h
  103
  103
 • :15504:
  104
  104
 • :1505:
  105
  105
 • :1056:
  106
  106
 • :1057:
  107
  107
 • :o3
  108
  108
 • x_x
  109
  109
 • :!!
  110
  110
 • \m/
  111
  111
 • :-q
  112
  112
 • :-bd
  113
  113
 • ^#(^
  114
  114
 • :bz
  115
  115
 • :116:
  116
  116
 • :117:
  117
  117
 • :120:
  120
  120
 • :12551:
  121
  121
 • :122:
  122
  122
 • :12553:
  123
  123
 • :124:
  124
  124
 • :125:
  125
  125
 • :126:
  126
  126
 • :127:
  127
  127
 • :128:
  128
  128
 • :129:
  129
  129
 • :130:
  130
  130
 • :131:
  131
  131
 • :132:
  132
  132
 • :133:
  133
  133
 • :134:
  134
  134
 • :135:
  135
  135
 • :136:
  136
  136
 • :137:
  137
  137
 • :138:
  138
  138
 • :139:
  139
  139
 • :140:
  140
  140
 • :141:
  141
  141
 • :142:
  142
  142
 • :143:
  143
  143
 • :144:
  144
  144
 • :145:
  145
  145
 • :146:
  146
  146
 • :147:
  147
  147
 • :148:
  148
  148
 • :barareh:
  149
  149
 • :150:
  150
  150
 • :1512:
  151
  151
 • :152:
  152
  152
 • :153:
  153
  153
 • :154:
  154
  154
 • :155:
  155
  155
 • :156:
  156
  156
 • :157:
  157
  157
 • :158:
  158
  158
 • :Smilebb (67):
  159
  159
 • :160:
  160
  160
 • :161:
  161
  161
 • :162:
  162
  162
 • :163:
  163
  163
 • :164:
  164
  164
 • :165:
  165
  165
 • :166:
  166
  166
 • :-(
  2
  2
 • ;)
  3
  3
 • :دی
  4
  4
 • ;;)
  5
  5
 • :6555:
  6
  6
 • :ایکس
  x
  x
 • :p
  10
  10
 • :*
  11
  11
 • :1112:
  12
  12
 • :1113:
  13
  13
 • :1411:
  14
  14
 • :11116:
  16
  16
 • :-s
  17
  17
 • :1911:
  19
  19
 • :((
  20
  20
 • :))
  21
  21
 • :|
  22
  22
 • /:)
  23
  23
 • =))
  24
  24
 • :2339:
  29
  29
 • :23232:
  33
  33
 • :337:
  37
  37
 • :3933:
  39
  39
 • :4330:
  40
  40
 • :4333:
  43
  43
 • :3345:
  45
  45
 • :436:
  46
  46
 • @};-
  53
  53
 • :437:
  47
  47
 • Smiley
 • :hfishing:
  Hfishing
  Hfishing
 • :Smilebb (71):
  Laugh222
  Laugh222
 • :cheerleader:
  Cheerleader
  Cheerleader
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :down:
  Down
  Down
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :Smilebb (61):
  Hola
  Hola
 • :leaff:
  Leaff
  Leaff
 • :kidseyes:
  Kidseyes
  Kidseyes
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :Smilebb (77):
  Smilebb (77)
  Smilebb (77)
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :sheep2:
  Sheep2
  Sheep2
 • :shyf:
  Shyf
  Shyf
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :Smilebb (117):
  Smilebb (117)
  Smilebb (117)
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :punker:
  Punker
  Punker
 • :hurray:
  Hurray
  Hurray
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :hdvictory:
  Hdvictory
  Hdvictory
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :gisgcake:
  Gisgcake
  Gisgcake
 • :hemade:
  Hemade
  Hemade
 • :starwar:
  Starwar
  Starwar
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :hupsideddeli:
  Hupsideddeli
  Hupsideddeli
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :gholmorad:
  Gholmorad
  Gholmorad
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :vaaay:
  Vaaay
  Vaaay
 • :omygosh:
  Omygosh
  Omygosh
 • :Smilebb (59):
  Giggle
  Giggle
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :blackdeli:
  Blackdeli
  Blackdeli
 • :workingwpc:
  Workingwpc
  Workingwpc
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :Smilebb (13):
  Chase2
  Chase2
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :papillond:
  Papillond
  Papillond
 • :octoberfest1:
  Octoberfest1
  Octoberfest1
 • :2mo5pow:
  Angry
  Angry
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :angelhug:
  Angelhug
  Angelhug
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :Smilebb (73):
  LoL
  LoL
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :chick:
  Chick
  Chick
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :studying:
  Studying
  Studying
 • :Smilebb (58):
  Smilebb (58)
  Smilebb (58)
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :Smilebb (32):
  Brokenteeth
  Brokenteeth
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :superhero:
  Superhero
  Superhero
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :cow:
  Cow
  Cow
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :chase:
  Chase1
  Chase1
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :goldstars:
  Goldstars
  Goldstars
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :goddit:
  Goddit
  Goddit
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :angdev:
  Angdev
  Angdev
 • :bitarb:
  Bitarb
  Bitarb
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :iatgift:
  Iatgift
  Iatgift
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :Smilebb (112):
  Leftwink
  Leftwink
 • :f4u:
  F4u
  F4u
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :running:
  Running
  Running
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :khodaaa:
  Khodaaa
  Khodaaa
 • :hballoons:
  Hballoons
  Hballoons
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :Smilebb (35):
  Boredd
  Boredd
 • :stoneage:
  Stoneage:
  Stoneage:
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :121fs725372:
  Flirty1
  Flirty1
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :glassnews:
  Glassnews
  Glassnews
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :bunnyear:
  Bunnyear
  Bunnyear
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :vips:
  Vips
  Vips
 • :Coldo:
  Coldo
  Coldo
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :jkhod:
  Jkhod
  Jkhod
 • :Smilebb (17):
  Smilebb (17)
  Smilebb (17)
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :Smilebb (5):
  Smilebb (5)
  Smilebb (5)
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :sonsofa:
  Sonsofa
  Sonsofa
 • :ohyeah:
  Ohyeah
  Ohyeah
 • :Smilebb (10):
  Yess
  Yess
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :tmflower:
  Tmflower
  Tmflower
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :frusw:
  Frusw
  Frusw
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :offtopic2:
  Offtopic
  Offtopic
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :fff:
  Fff
  Fff
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :madmirror:
  Madmirror
  Madmirror
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :thepriest:
  Thepriest
  Thepriest
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :Smilebb (108):
  Smilebb (108)
  Smilebb (108)
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :cool1:
  Cool1
  Cool1
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :bdblowing:
  Bdblowing
  Bdblowing
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :roll2eye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Smilebb (29):
  Facepalm
  Facepalm
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :no2:
  No2
  No2
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :didisaythat:
  Didisaythat
  Didisaythat
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :square:
  Square
  Square
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :khaaak:
  Khaaak
  Khaaak
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :Smilebb (56):
  2fingers
  2fingers
 • :bacheporroo:
  Bacheporroo
  Bacheporroo
 • :question:
  Question
  Question
 • :sweep:
  Sweep
  Sweep
 • :scaredeyes:
  Scaredeyes
  Scaredeyes
 • :Smilebb (49):
  Valishte
  Valishte
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :Smilebb (106):
  Smilebb (106)
  Smilebb (106)
 • :happy4:
  Happy
  Happy
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :Smilebb (34):
  Rotate
  Rotate
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :injured:
  Injured
  Injured
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :Smilebb (28):
  Elder
  Elder
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :no1:
  No1
  No1
 • :zereshk:
  Zereshk
  Zereshk
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :Smilebb (72):
  Whitecow
  Whitecow
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :khodeshe:
  Khodeshe
  Khodeshe
 • :madm:
  Madm
  Madm
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :score:
  Score
  Score
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :gisgwhey:
  Gisgwhey
  Gisgwhey
 • :rightwink:
  Rightwink
  Rightwink
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :omycrying:
  Omycrying
  Omycrying
 • :Smilebb (48):
  Smilebb (48)
  Smilebb (48)
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :Smilebb (105):
  Thankyou
  Thankyou
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :lollipop:
  Lollipop
  Lollipop
 • :happyheart:
  Happyheart
  Happyheart
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :batrevenge:
  Batrevenge
  Batrevenge
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :2khtarbazi:
  2khtarbazi
  2khtarbazi
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :donno:
  Donno
  Donno
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :kass:
  Kass
  Kass
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :handyhello:
  Handyhello
  Handyhello
 • :upsidedf:
  Upsidedf
  Upsidedf
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :upsideddeli:
  Upsideddeli
  Upsideddeli
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :f4u2:
  F4u2
  F4u2
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :Smilebb (26):
  Cowhi
  Cowhi
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :maltdance:
  Maltdance
  Maltdance
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :Smilebb (62):
  Hug
  Hug
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :school:
  School
  School
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :viz:
  Viz
  Viz
 • :madtongue:
  Madtongue
  Madtongue
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :aroundtfire:
  Aroundtfire
  Aroundtfire
 • :Smilebb (9):
  Laugh333
  Laugh333
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :blood:
  Blood
  Blood
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :Smilebb (104):
  Speechless
  Speechless
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :urmbfriend:
  Urmbfriend
  Urmbfriend
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :0453:
  Toalite
  Toalite
 • :starsup:
  Starsup
  Starsup
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • Troll
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :trolldance:
  Trolldance
  Trolldance
 • :karbalayi:
  Karbalayi
  Karbalayi
 • :seriouslychan:
  Seriouslychan
  Seriouslychan
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :fffuuu:
  Fffuuu
  Fffuuu
 • :problemo:
  Problemo
  Problemo
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :babayi:
  Babayi
  Babayi
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :fyeah:
  Fyeah
  Fyeah
 • :lol2:
  LoL
  LoL
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :wtfisthat:
  Wtfisthat
  Wtfisthat
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :qua:
  Qua
  Qua
 • :babytroll:
  Babytroll
  Babytroll
 • :why:
  Why
  Why
 • :excitedtroll:
  Excitedtroll
  Excitedtroll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :marotta:
  Marotta
  Marotta
 • :yellowj:
  Yellowj
  Yellowj
 • :no:
  No
  No
 • :facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :happyforeveralone:
  Happyforeveralone
  Happyforeveralone
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :blackexcitedtears:
  Blackexcitedtears
  Blackexcitedtears
 • :mrhamsade:
  Mrhamsade
  Mrhamsade
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :matri:
  Matri
  Matri
 • :trolldad:
  Trolldad
  Trolldad
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :pokerfxavi:
  Pokerfxavi
  Pokerfxavi
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :insanetroll:
  Insanetroll
  Insanetroll
 • :thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :cerealspitting:
  Cerealspitting
  Cerealspitting
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :iseewhatudid:
  iseewhatudid
  iseewhatudid
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :ogodeeshh:
  Ogodeeshh
  Ogodeeshh
 • Football
 • :201:
  20
  20
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :006:
  006
  006
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Hoo2raa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :itf:
  Itf
  Itf
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :England:
  England
  England
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :ir:
  ir
  ir
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :jsventoladg5:
  Jsventoladg5
  Jsventoladg5
 • :06:
  06
  06
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :04:
  04
  04
 • :Smilebb (82):
  Smilebb (82)
  Smilebb (82)
 • :German:
  German
  German
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :France:
  France
  France
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :004:
  004
  004
 • :005:
  005
  005
 • :003:
  003
  003
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :flag2:
  Flag2
  Flag2
 • :flag3l:
  Flag3l
  Flag3l
 • :jfiatflag:
  Jfiatflag
  Jfiatflag
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :jscarflong:
  Jscarflong
  Jscarflong
 • :092:
  09
  09
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :010:
  010
  010
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :09:
  09
  09
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :08:
  08
  08
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :ultraj:
  Ultraj
  Ultraj
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :jscarf:
  Jscarf
  Jscarf
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :362:
  36
  36
 • :372:
  37
  37
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :007:
  007
  007
 • :juve:
  Juve
  Juve
 • :naughtyjfan:
  Naughtyjfan
  Naughtyjfan
 • :juvefan:
  Juvefan
  Juvefan
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :juvefan2:
  Juvefan2
  Juvefan2
 • :br:
  Br
  Br
 • Standard
 • :Smilebb (41):
  Smilebb (41)
  Smilebb (41)
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :justcuz:
  Justcuz
  Justcuz
 • :Punk:
  Punk
  Punk
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :music:
  Music
  Music
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :brightv:
  Brightv
  Brightv
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :buba:
  Buba
  Buba
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :img-tomato:
  Img Tomato
  Img Tomato
 • :king:
  King
  King
 • :char:
  Char
  Char
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :police:
  Police
  Police
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :butcher:
  butcher
  butcher
 • :really:
  Really
  Really
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :Smilebb (2):
  Laugh5
  Laugh5
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :OK:
  OK
  OK
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :give_rose:
  Give Rose
  Give Rose
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :img-lazy:
  Img Lazy
  Img Lazy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :Smilebb (21):
  Smilebb (21)
  Smilebb (21)
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :N_aggressive:
  N Aggressive
  N Aggressive
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :office:
  Office
  Office
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :show:
  Show
  Show
 • :sad2:
  Sad
  Sad
 • :iknown:
  Iknown
  Iknown
 • :book:
  Book
  Book
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :military:
  Military
  Military
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :diablo:
  Diablo
  Diablo
 • :birgitssnill:
  Birgitssnill
  Birgitssnill
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :img-gun:
  Img Gun
  Img Gun
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :oyeahala:
  Oyeahala
  Oyeahala
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :N_aggressive (41):
  N Aggressive (41)
  N Aggressive (41)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :business:
  Business
  Business
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :band:
  Band
  Band
 • :Smilebb (89):
  Smilebb (89)
  Smilebb (89)
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :N_aggressive (34):
  N Aggressive (34)
  N Aggressive (34)
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :N_aggressive (31):
  N Aggressive (31)
  N Aggressive (31)
 • :whoow:
  Whoow
  Whoow
 • :console:
  Console
  Console
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :rtfm:
  Rtfm
  Rtfm
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :Smilebb (70):
  Smilebb (70)
  Smilebb (70)
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :spiteful:
  Spiteful
  Spiteful
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :goatee:
  Goatee
  Goatee
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :Smilebb (16):
  Smilebb (16)
  Smilebb (16)
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :N_aggressive (14):
  N Aggressive (14)
  N Aggressive (14)
 • :box:
  Box
  Box
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :clapping:
  Clapping
  Clapping
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :f015:
  F015
  F015
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :drinks:
  Drinks
  Drinks
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :shok:
  Shok
  Shok
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :N_aggressive (3):
  N Aggressive (3)
  N Aggressive (3)
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :jt5o21:
  Jt5o21
  Jt5o21
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :nervous:
  Nervous
  Nervous
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :288:
  288
  288
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :cray:
  Cray
  Cray
 • :split:
  Split
  Split
 • :ghelioon:
  Ghelioon
  Ghelioon
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :facepalm2:
  Facepalm2
  Facepalm2
 • :drag:
  Drag
  Drag
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :love05:
  Love05
  Love05
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :good:
  Good
  Good
 • :Smilebb:
  Smilebb
  Smilebb
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :Smilebb (7):
  Pf
  Pf
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :Smilebb (46):
  Smilebb (46)
  Smilebb (46)
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :l&rcry:
  L&rcry
  L&rcry
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :wavetowel2:
  Wavetowel2
  Wavetowel2
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :dadoom:
  Dadoom
  Dadoom
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :love01:
  Love01
  Love01
 • :love:
  Love
  Love
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :181:
  181
  181
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :Smilebb (97):
  Smilebb (97)
  Smilebb (97)
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :wallbash:
  Wallbash
  Wallbash
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :rolleye:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :Smilebb (119):
  Smilebb (119)
  Smilebb (119)
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :sadd:
  sadd
  sadd
 • :wink2:
  Wink
  Wink
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :277:
  277
  277
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :dirol:
  Dirol
  Dirol
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :think:
  Think
  Think
 • :unknw:
  Unknw
  Unknw
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :lazy:
  Lazy
  Lazy
 • :sad53:
  Sad53
  Sad53
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :help:
  Help
  Help
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :death:
  Death
  Death
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :date:
  Date
  Date
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :X:
  X
  X
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :director:
  Director
  Director
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • Mafia
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • Cartoon
 • :mutley:
  Mutley
  Mutley
 • :gandygoose:
  Gandygoose
  Gandygoose
 • :bambi:
  Bambi
  Bambi
 • :ysam:
  Ysam
  Ysam
 • :mini:
  Mini
  Mini
 • :foghorn:
  Foghorn
  Foghorn
 • :tomcat:
  Tomcat
  Tomcat
 • :mighty:
  Mighty
  Mighty
 • :felix:
  Felix
  Felix
 • :sheep:
  Sheep
  Sheep
 • :mickey:
  Mickey
  Mickey
 • :eyebsnake:
  Eyebsnake
  Eyebsnake
 • :sailor:
  Sailor
  Sailor
 • :marvinmad:
  Marvinmad
  Marvinmad
 • :engine:
  Engine
  Engine
 • :roadrunner:
  Roadrunner
  Roadrunner
 • :kettle:
  Kettle
  Kettle
 • :coyote:
  Coyote
  Coyote
 • :Smilebb (30):
  Smilebb (30)
  Smilebb (30)
 • :porky:
  Porky
  Porky
 • :jerry:
  Jerry
  Jerry
 • :buzzy:
  Buzzy
  Buzzy
 • :african:
  African
  African
 • :pickle:
  Pickle
  Pickle
 • :huey:
  Huey
  Huey
 • :bugs:
  Bugs
  Bugs
 • :cartuning:
  Cartuning
  Cartuning
 • :penguin:
  Penguin
  Penguin
 • :goof:
  Goof
  Goof
 • :buddy:
  Buddy
  Buddy
 • :scapegoat:
  Scapegoat
  Scapegoat
 • :parrot:
  Parrot
  Parrot
 • :ghost2:
  Ghost
  Ghost
 • :betty:
  Betty
  Betty
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :Smilebb (128):
  Taz
  Taz
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :ozzie:
  Ozzie
  Ozzie
 • :garfield:
  Garfield
  Garfield
 • :bart:
  Bart
  Bart
 • Generic
 • :Smilebb (95):
  Smilebb (95)
  Smilebb (95)
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :Smilebb (23):
  Smilebb (23)
  Smilebb (23)
 • smil117
  smil117
  smil117
 • :star2:
  Star
  Star
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :uglylolmk4:
  Glol
  Glol
 • :salavat:
  Salavat
  Salavat
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :Smilebb (94):
  Smilebb (94)
  Smilebb (94)
 • :immgrin:
  Immgrin
  Immgrin
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :vidal:
  Vidal
  Vidal
 • :Smile2bb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :Smilebb (74):
  Smilebb (74)
  Smilebb (74)
 • :bluelittlehs:
  Bluelittlehs
  Bluelittlehs
 • smil116
  smil116
  smil116
 • :ss:
  Ss
  Ss
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :Smilebb (37):
  Smilebb (37)
  Smilebb (37)
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :wubpink:
  Wubpink
  Wubpink
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • smil115
  smil115
  smil115
 • :smile2:
  Smile
  Smile
 • :Smilebb (20):
  Smilebb (20)
  Smilebb (20)
 • :star:
  Star
  Star
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :whatsthat:
  Whatsthat
  Whatsthat
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • smil106
  smil106
  smil106
 • :smallpapillion:
  Smallpapillion
  Smallpapillion
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :omyheart:
  Omyheart
  Omyheart
 • :Smilebb (14):
  Gconf
  Gconf
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :what:
  What
  What
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :baffled:
  Baffled
  Baffled
 • smil1000
  smil1000
  smil1000
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blackdevil:
  Blackdevil
  Blackdevil
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :biatoobaghalam:
  Biatoobaghalam
  Biatoobaghalam
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :72:
  72
  72
 • :oath:
  Oath
  Oath
 • :Smilebb (38):
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (84):
  Smilebb (84)
  Smilebb (84)
 • :fun:
  Fun
  Fun
 • :verylcry:
  Verylcry
  Verylcry
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • bl_cry
  bl_cry
  bl_cry
 • :sisi:
  Sisi
  Sisi
 • :308:
  308
  308
 • :martini:
  Martini
  Martini
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :fingerscrossed:
  Fingerscrossed
  Fingerscrossed
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :heartv:
  heartv
  heartv
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :299:
  299
  299
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :littlecry:
  Littlecry
  Littlecry
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :femalebg:
  Femalebg
  Femalebg
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :upsidedbg:
  Upsidedbg
  Upsidedbg
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sflower:
  Sflower
  Sflower
 • :laugh2:
  Laugh
  Laugh
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (81):
  Smilebb (81)
  Smilebb (81)
 • :touched:
  Touched
  Touched
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :riaa:
  Riaa
  Riaa
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :Smilebb (80):
  Smilebb (80)
  Smilebb (80)
 • :drink:
  Drink
  Drink
 • :thumbs:
  Thumbs
  Thumbs
 • :eno:
  eno
  eno
 • :redbye:
  Redbye
  Redbye
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (44):
  Smilebb (44)
  Smilebb (44)
 • :kurby:
  Kurby
  Kurby
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :tiredlook:
  Tiredlook
  Tiredlook
 • :Smilebb (25):
  Smilebb (25)
  Smilebb (25)
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :champagne:
  Champagne
  Champagne
 • smil200
  smil200
  smil200
 • :strong:
  Strong
  Strong
 • :kahvecy0:
  Kahvecy0
  Kahvecy0
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :yeaaah:
  Yeaaah
  Yeaaah
 • :balaro:
  balaro
  balaro
 • :redfrog:
  Redfrog
  Redfrog
 • :pinkh:
  Pinkh
  Pinkh
 • :Smilebb (3):
  Smilebb (3)
  Smilebb (3)
 • :persp2olis:
  Perspolis
  Perspolis

خبر خوان